وبینار مبارزه با سرطان برگزار شده در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۲